Omogućavanje memorije za sustav Windows

Omogućavanje memorije za sustav Windows


1.

Na izborniku Start pokažite na Settings (Postavke) i pritisnite Printers (Pisači) ili Printers and Faxes (Pisači i faksovi).

2.

Odaberite ovaj uređaj i odaberite Properties (Svojstva).

3.

U kartici Configure (Konfiguriraj) pritisnite More (Više).

4.

U polju Total Memory (Ukupna memorija) upišite ili odaberite ukupnu količinu memorije koja je trenutno instalirana.

5.

Pritisnite OK.

6.

Idite na Provjera instalacije DIMM-a.

HP color laserjet 2700 Omogućavanje memorije za sustav Windows