Pochopenie vlastností ovládacieho panelu

Pochopenie vlastností ovládacieho panelu


Na ovládacom paneli tlačiarne sa nachádzajú nasledujúce kontrolky a tlačidlá:

HP color laserjet 2700 bgu cp01 Pochopenie vlastností ovládacieho panelu

1
Tlačidlo ľavej šípky (<): Stlačte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez ponuky alebo znížili hodnotu, ktorá sa zobrazí na displeji.
HP color laserjet 2700 note Pochopenie vlastností ovládacieho panelu Poznámka

Stlačte tlačidlo ľavej a pravej šípky, aby ste vytlačili stranu s ukážkou.

2
Tlačidlo OK: Tlačidlo OK stlačte pri nasledujúcich činnostiach:

Otvorenie ponúk ovládacieho panelu.

Výber položky ponuky.

Vymazanie niektorých chýb tlačiarne.

Pokračovanie v tlači po opätovnom vložení do zásobníka.

Potvrdenie, že sa používa spotrebný materiál od iného výrobcu.

Tlačiareň prepnite do stavu Ready (Pripravené) vždy, keď kontrolka pripravenosti bliká.

3
Tlačidlo pravej šípky (>): Stlačte toto tlačidlo, aby ste prechádzali cez ponuky alebo zvýšili hodnotu, ktorá sa zobrazí na displeji.
4
Displej: Displej poskytuje informácie o tlačiarni. Používajte ponuky na displeji, aby ste potvrdili nastavenia tlačiarne. Pozrite si časť Používanie ponúk ovládacieho panelu.
5
Tlačidlo zrušenia úlohy (X): Stlačte toto tlačidlo, aby ste zrušili tlačovú úlohu vždy, keď bliká kontrolka upozornenia. Toto tlačidlo môžete tiež stlačiť, aby ste opustili ponuky ovládacieho panelu.
6
Kontrolka pripravenosti (zelená): Kontrolka pripravenosti svieti, keď je tlačiareň pripravená na tlač. Bliká, keď tlačiareň prijíma tlačové údaje.
7
Kontrolka upozornenia (jantárová): Kontrolka upozornenia bliká, keď je prázdna tlačová kazeta.
HP color laserjet 2700 note Pochopenie vlastností ovládacieho panelu Poznámka

Kontrolka upozornenia nebliká, ak sú prázdne viaceré tlačové kazety.

8
Ukazovatele stavu tlačovej kazety: Tieto ukazovatele zobrazujú úroveň spotreby každej tlačovej kazety (čiernej, žltej, zelenomodrej a purpurovej).
Ak nie je známa úroveň spotreby, zobrazí sa symbol „?“. Môže sa tak stať pri nasledujúcich okolnostiach:

Chýba tlačová kazeta alebo je nesprávne nainštalovaná.

Tlačová kazeta je chybná.

Tlačová kazeta pravdepodobne nie je kazeta značky HP.

HP color laserjet 2700 Pochopenie vlastností ovládacieho panelu