Prehlásenie o obmedzenej záruke pre tlačové kazety, prenosnú jednotku a natavovaciu jednotku

Prehlásenie o obmedzenej záruke pre tlačové kazety, prenosnú jednotku a natavovaciu jednotku


Za tento produkt spoločnosti HP sa ručí, že nebude obsahovať chyby materiálu alebo spracovania.

Táto záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré (a) sa doplnili, obnovili, prerobili alebo do ktorých sa svojvoľne akýmkoľvek spôsobom zasahovalo, (b) vykazujú problémy spôsobené zneužitím, nesprávnym uskladnením alebo prevádzkou mimo uvedených technických údajov prostredia pre tlačiareň alebo (c) vykazujú opotrebovanie spôsobené bežným používaním.

Aby ste získali záručné služby, vráťte produkt na mieste zakúpenia (s písomným popisom problému a tlačovými vzorkami) alebo kontaktujte podporu pre zákazníkov spoločnosti HP. Na základe rozhodnutia spoločnosti HP sa vymení produkt, ktorý sa preukázal, že je chybný alebo sa vám vráti jeho kúpna cena.

V ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJÚ MIESTNE ZÁKONY, JE VYŠŠIE UVEDENÁ ZÁRUKA EXKLUZÍVNA A ŽIADNA INÁ ZÁRUKA ALEBO STAV BEZ OHĽADU NA TO, ČI JE PÍSOMNÝ ALEBO ÚSTNY, NIE JE VYSLOVENÝ ALEBO IMPLICITNÝ A SPOLOČNOSŤ HP ŠPECIFICKY ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLICITNÉ ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI, DOSTATOČNEJ KVALITY A VHODNOSTI PRE PRÍSLUŠNÝ ÚČEL.

V ROZSAHU, KTORÝ UMOŽŇUJÚ MIESTNE ZÁKONY, NEBUDÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ SPOLOČNOSŤ HP ALEBO JEJ DODÁVATELIA ZODPOVEDNÍ ZA PRIAME, ŠPECIÁLNE, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ (VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚDAJOV) ALEBO INÉ POŠKODENIA BEZ OHĽADU NA TO, ČI SA ZAKLADAJÚ NA ZMLUVE, ÚMYSELNOM UBLÍŽENÍ ALEBO INÝM SPÔSOBOM.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY UVEDENÉ V TOMTO VYHLÁSENÍ OKREM ROZSAHU, KTORÝ JE ZO ZÁKONA POVOLENÝ, ICH NEVYLUČUJÚ, NEOBMEDZUJÚ ALEBO NEUPRAVUJÚ A OKREM POVINNÝCH ZÁKONNÝCH PRÁV SA VZŤAHUJÚ NA PREDAJ TOHTO PRODUKTU VÁM.

HP color laserjet 2700 Prehlásenie o obmedzenej záruke pre tlačové kazety, prenosnú jednotku a natavovaciu jednotku