Likvidácia odpadového vybavenia používateľmi v súkromných domácnostiach v Európskej únii

Likvidácia odpadového vybavenia používateľmi v súkromných domácnostiach v Európskej únii


HP color laserjet 2700 weee mark Likvidácia odpadového vybavenia používateľmi v súkromných domácnostiach v Európskej únii

Tento symbol na produkte alebo jeho balení naznačuje, že tento produkt sa nemôže likvidovať spolu s vaším ostatným domovým odpadom. Namiesto toho je vašou zodpovednosťou, aby ste likvidovali vaše odpadové vybavenie tak, že ho odovzdáte na určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadového elektrického a elektronického vybavenia. Oddelený zber a recyklácia vášho odpadového vybavenia v čase likvidácie vám pomôže uchovať prírodné zdroje a zaistí, že sa recykluje spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o miestach, kde môžete odovzdať vaše odpadové vybavenie pre recykláciu kontaktujte váš mestský úrad, prevádzkovateľa služby likvidácie vášho domáceho odpadu alebo predajňu, kde ste váš produkt zakúpili.
HP color laserjet 2700 Likvidácia odpadového vybavenia používateľmi v súkromných domácnostiach v Európskej únii