Regulácie FCC

Regulácie FCC


Toto zariadenie sa testovalo a vyhovelo obmedzeniam pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytli primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu. Ak toto zariadenie nie je nainštalované a nepoužíva sa v súlade s pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiokomunikácií. Avšak neexistuje záruka, že rušenie sa pri konkrétnej inštalácii nevyskytne. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádia alebo televízie, čo môžete určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ má oprávnenie pokúsiť sa vykonať nápravu jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

Presmerujte alebo premiestnite prijímajúcu anténu.

Zväčšite priestor medzi zariadením a prijímačom.

Zariadenie pripojte do zásuvky s okruhom, ktorý sa odlišuje od okruhu, ku ktorému je pripojený prijímač.

Kontaktujte vášho predajcu alebo skúseného technika rádií/TV.

HP color laserjet 2700 note Regulácie FCC Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy tlačiarne, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou HP by mohli zrušiť právo používateľa na ovládanie tohto zariadenia.

Aby sa dodržal súlad s obmedzeniami triedy B časti 15 pravidiel FCC, je potrebné použiť tienený kábel rozhrania.

HP color laserjet 2700 Regulácie FCC