Inštalácia pamäte a pamäte DIMM s druhmi písma

Inštalácia pamäte a pamäte DIMM s druhmi písma


1.

Vypnite tlačiareň a odpojte všetky napájacie káble a káble rozhrania.

HP color laserjet 2700 bgu pp03 Inštalácia pamäte a pamäte DIMM s druhmi písma

2.

Na pravej strane tlačiarne jemne k sebe zatlačte čierne ušká a potom vytiahnite formátovač z tlačiarne.

HP color laserjet 2700 bgu mm02 Inštalácia pamäte a pamäte DIMM s druhmi písma

3.

Plošnú dosku formátovača umiestnite na čistý rovný a uzemnený povrch.

Aby ste vymenili aktuálne nainštalovanú pamäť DIMM, roztvorte západky na každej strane priečinka DIMM, pamäť DIMM pod uhlom nadvihnite a vytiahnite ju.

HP color laserjet 2700 as mm04 Inštalácia pamäte a pamäte DIMM s druhmi písma

4.

Novú pamäť DIMM vyberte z antistatického balenia a potom nájdite zarovnávací zárez na jej spodnej hrane.

HP color laserjet 2700 as mm08 Inštalácia pamäte a pamäte DIMM s druhmi písma

5.

Zatiaľ, čo držíte pamäť DIMM za hrany, zarovnajte západku na pamäti DIMM s výčnelkom v priečinku pre pamäť DIMM pod konkrétnym uhlom a pevne zatlačte pamäť DIMM do priečinka, až kým úplne nezapadne. Po správnej inštalácií nie sú viditeľné kovové kontakty.

HP color laserjet 2700 as mm07 Inštalácia pamäte a pamäte DIMM s druhmi písma

6.

Zatlačte na pamäť DIMM, kým sa do nej nezasunú obidve západky.

HP color laserjet 2700 as mm05 Inštalácia pamäte a pamäte DIMM s druhmi písma

HP color laserjet 2700 note Inštalácia pamäte a pamäte DIMM s druhmi písma Poznámka

Ak máte problém so zasunutím pamäte DIMM, uistite sa, že zárez na spodnej strane pamäte DIMM je zarovnaný s výčnelkom v priečinku. Ak pamäť DIMM stále nechce zapadnúť, uistite sa, že používate správny typ pamäte DIMM.

7.

Zarovnajte hranu plošného spoja formátovača do koľajničiek na hornej a spodnej strane priečinka a potom zasuňte plošný spoj späť do tlačiarne. Formátovač pevne zatlačte, kým nebudete počuť, že západky formátovača zapadli na svoje miesta.

HP color laserjet 2700 bgu mm06 Inštalácia pamäte a pamäte DIMM s druhmi písma

8.

Opätovne pripojte napájací kábel a USB alebo sieťový kábel a potom zapnite tlačiareň.

9.

Po nainštalovaní pamäte DIMM si pozrite časť Aktivovanie pamäte.

HP color laserjet 2700 Inštalácia pamäte a pamäte DIMM s druhmi písma