Kontrola inštalácie DIMM

Kontrola inštalácie DIMM


1.

Zapnite tlačiareň. Po skončení sekvencie spustenia skontrolujte, či sa tlačiareň prepla do stavu Ready (Pripravené). Ak sa zobrazí správa s chybou, možno ste pamäť DIMM nesprávne nainštalovali.

2.

Vytlačte stranu s informáciami o konfigurácii. Pozrite si časť Používanie informačných stránok tlačiarne.

3.

Pozrite časť Nainštalované osobitosti a možnosti na konfiguračnej stránke a porovnajte ju s konfiguračnou stránkou, ktorú ste vytlačili pred inštaláciou pamäte DIMM.

4.

Pamäť DIMM nemusí byť správne nainštalovaná. Zopakujte postup inštalácie.

-alebo –

Možno je chybná pamäť DIMM. Vyskúšajte novú pamäť DIMM.

HP color laserjet 2700 Kontrola inštalácie DIMM