Riešenie problémov so softvérom Mac OS X

Riešenie problémov so softvérom Mac OS X


Ovládač tlačiarne sa nenachádza v aplikácii Print Center alebo Printer Setup Utility.
Príčina
Riešenie
Možno nebol nainštalovaný softvér tlačiarne alebo sa nainštaloval nesprávne.
Uistite sa, že súbor PPD tlačiarne sa nachádza v nasledujúcom priečinku pevného disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, kde <lang> predstavuje dvojpísmenkový kód jazyka pre vami používaný jazyk. Ak je to potrebné preinštalujte softvér. Pokyny nájdete v príručke k začiatku práce s tlačiarňou.
Súbor PPD je chybný.
Odstráňte súbor PPD z nasledujúceho priečinka pevného disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, kde <lang> predstavuje dvojpísmenkový kód jazyka pre vami používaný jazyk. Preinštalujte softvér. Pokyny nájdete v príručke k začiatku práce s tlačiarňou.

Názov tlačiarne, IP adresa alebo názov hostiteľa Rendezvous sa nezobrazí v zozname tlačiarní v aplikácii Print Center alebo Printer Setup Utility.
Príčina
Riešenie
Tlačiareň nemusí byť pripravená.
Uistite sa, že káble sú pripojené správne, tlačiareň je zapnutá a je zapnutá kontrolka pripravenosti. Ak máte pripojenie cez USB alebo ethernetový rozbočovač, vyskúšajte tlačiareň pripojiť priamo k počítaču alebo použiť odlišný port.
Možno ste vybrali nesprávny typ pripojenia.
Uistite sa, že je vybrané USB, IP tlač alebo Rendezvous v závislosti od typu pripojenia.
Používa sa nesprávny názov tlačiarne, IP adresa alebo meno hostiteľa Rendezvous.
Vytlačte stranu s informáciami o konfigurácii. Overte, či názov tlačiarne, IP adresa alebo názov hostiteľa Rendezvous na konfiguračnej strane odpovedá názvu tlačiarne, IP adrese alebo názvu hostiteľa Rendezvous v aplikácii Print Center alebo Printer Setup Utility.
Môže byť poškodený kábel rozhrania alebo je nízkej kvality.
Vymeňte kábel rozhrania za vysokokvalitný kábel.

Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami vybranú tlačiareň v aplikácii Print Center alebo Printer Setup Utility.
Príčina
Riešenie
Tlačiareň nemusí byť pripravená.
Uistite sa, že káble sú správne pripojené, tlačiareň je zapnutá a že je zapnutá kontrolka pripravenosti. Ak máte pripojenie cez USB alebo ethernetový rozbočovač, vyskúšajte tlačiareň pripojiť priamo k počítaču alebo použiť odlišný port.
Možno nebol nainštalovaný softvér tlačiarne alebo sa nainštaloval nesprávne.
Uistite sa, že súbor PPD tlačiarne sa nachádza v nasledujúcom priečinku pevného disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, kde <lang> predstavuje dvojpísmenkový kód jazyka pre vami používaný jazyk. Ak je to potrebné, preinštalujte softvér. Pokyny nájdete v príručke k začiatku práce s tlačiarňou.
Súbor PPD je chybný.
Odstráňte súbor PPD z nasledujúceho priečinka pevného disku: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, kde <lang> predstavuje dvojpísmenkový kód jazyka pre vami používaný jazyk. Preinštalujte softvér. Pokyny nájdete v príručke k začiatku práce s tlačiarňou.
Môže byť poškodený kábel rozhrania alebo je nízkej kvality.
Vymeňte kábel rozhrania za vysokokvalitný kábel.

Tlačová úloha sa neodoslala na požadovanú tlačiareň.
Príčina
Riešenie
Možno je zastavený tlačový rad.
Opätovne spustite tlačový rad. Otvorte print monitor (monitor tlače) a vyberte možnosť Start Jobs (Spustiť úlohy).
Používa sa nesprávny názov tlačiarne, IP adresa alebo meno hostiteľa Rendezvous.
Vytlačte stranu s informáciami o konfigurácii. Overte, či názov tlačiarne, IP adresa alebo názov hostiteľa Rendezvous na konfiguračnej strane odpovedá názvu tlačiarne, IP adrese alebo názvu hostiteľa Rendezvous v aplikácii Print Center alebo Printer Setup Utility.

Súbor EPS sa tlačí s nesprávnymi druhmi písma.
Príčina
Riešenie
Tento problém sa vyskytuje pri niektorých programoch.

Vyskúšajte pred tlačou prevziať druhy písiem, ktoré sa nachádzajú v súbore EPS do tlačiarne.

Odošlite súbor vo formáte ASCII namiesto binárneho kódovania.

Nedá sa vám tlačiť z karty USB tretej strany.
Príčina
Riešenie
Táto chyba sa vyskytuje, keď nie je nainštalovaný softvér z USB tlačiarní.
Keď pridávate USB kartu tretej strany možno budete potrebovať softvér pre podporu karty USB adaptéra Apple. Najnovšia verzia tohto softvéru je dostupná na webovej stránke spoločnosti Apple.

Keď je tlačiareň pripojená pomocou USB kábla, po výbere ovládača sa tlačiareň nezobrazí v aplikácii Print Center alebo Printer Setup Utility.
Príčina
Riešenie
Tento problém spôsobuje softvér alebo hardvérový komponent.
Riešenie problémov so softvérom

Overte, či váš počítač Macintosh podporuje USB a má vhodný USB softvér od spoločnosti Apple.

Overte, či váš počítač Macintosh má operačný systém Mac OS X V10.1 alebo novší.

Riešenie problémov s hardvérom

Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá.

Overte, či je správne pripojený USB kábel.

Overte, či používate vhodný vysokorýchlostný USB kábel.

Uistite sa, či z okruhu neodoberá napätie príliš veľa USB zariadení. Odpojte od okruhu všetky zariadenia a pripojte kábel priamo k portu USB na hostiteľskom počítači.

Overte, či nie sú v okruhu za sebou v rade pripojené viac ako dva nenapájané USB rozbočovače. Odpojte od okruhu všetky zariadenia a pripojte kábel priamo k portu USB na hostiteľskom počítači.

HP color laserjet 2700 note Riešenie problémov so softvérom Mac OS X Poznámka

Klávesnica iMac predstavuje nenapájaný USB rozbočovač.

HP color laserjet 2700 Riešenie problémov so softvérom Mac OS X