Problémy pri zaobchádzaní s papierom

Problémy pri zaobchádzaní s papierom


Používajte len médiá, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v príručke HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Príručka s technickými údajmi pre tlačové médiá rodiny laserových tlačiarní značky HP). Ďalšie informácie nájdete v časti Spotrebné materiály a príslušenstvá.

Informácie o technických parametroch médií nájdete v časti Technické údaje tlačových médií.

Tlačiareň prevezme súčasne viacero hárkov
Príčina
Riešenie
Papier presahuje značku maximálnej výšky stohu v zásobníku (zásobníky 2 alebo 3).
Otvorte zásobník a skontrolujte, či stoh médií nepresahuje značku maximálnej výšky médií v zásobníku.
Papier sa k sebe lepí.
Odstráňte médiá, ohnite ich, otočte ich o 180 stupňov alebo ich obráťte a potom ich znovu vložte do tlačiarne.
HP color laserjet 2700 note Problémy pri zaobchádzaní s papierom Poznámka

Nevlňte papier. Vlnenie papiera môže spôsobiť vznik statickej elektriny, ktorá môže mať za následok zlepenie papiera.

Médiá nezodpovedajú špecifikáciám stanoveným pre túto tlačiareň.
Používajte iba médiá, ktoré zodpovedajú technickým údajom spoločnosti HP pre túto tlačiareň. Pozrite si časť Technické údaje tlačových médií.
Papier sa používa vo vysoko vlhkom prostredí.
Použite iný druh papiera.

Tlačiareň preberá nesprávny formát papiera
Príčina
Riešenie
Do zásobníka nie je vložený správny formát média.
Vložte do zásobníka správny formát média.
V softvérovom programe alebo ovládači tlačiarne nie je vybraný správny formát média.
Potvrďte príslušné nastavenia v programe a ovládači tlačiarne, pretože nastavenia programu prepíšu ovládač tlačiarne a nastavenia ovládacieho panela a nastavenia ovládača tlačiarne prepíšu nastavenia ovládacieho panela.
Nevybrali ste správny formát média pre zásobník 1 na ovládacom paneli tlačiarne.
Na ovládacom paneli vyberte správny formát pre zásobník 1.
Formát média nie je správne nakonfigurovaný pre zásobník.
Vytlačte stranu s informáciami o konfigurácii, alebo na ovládacom paneli určite formát, na ktorý je zásobník nakonfigurovaný.

Tlačiareň odoberie papier z nesprávneho zásobníka
Príčina
Riešenie
Používate ovládač pre inú tlačiareň.
Použite ovládač pre túto tlačiareň.
Určený zásobník je prázdny.
Vložte médiá do určeného zásobníka.
Formát média nie je správne nakonfigurovaný pre zásobník.
Vytlačte stranu s informáciami o konfigurácii, alebo na ovládacom paneli určite formát, na ktorý je zásobník nakonfigurovaný.

Médiá sa nepodávajú automaticky
Príčina
Riešenie
V softvérovom programe je vybraté manuálne podávanie.
Vložte hárok do zásobníka 1 a stlačte tlačidlo OK.
Zásobník je prázdny.
Vložte médiá do zásobníka.
Pri predchádzajúcom zaseknutí ste médiá neodstránili úplne.
Otvorte tlačiareň a odstráňte médiá z dráhy papiera. Podrobne sledujte, či nedošlo k zaseknutiu v oblasti natavovacej jednotky. Pozrite si časť Zaseknutia.
Formát média nie je správne nakonfigurovaný pre zásobník.
Vytlačte stranu s informáciami o konfigurácii, alebo na ovládacom paneli určite formát, na ktorý je zásobník nakonfigurovaný.
Vodiace lišty v zásobníku nepriliehajú tesne k médiu.
Overte, či sa vodiace lišty dotýkajú média.

Nepodávajú sa médiá zo zásobníkov 2 a 3
Príčina
Riešenie
V softvérovom programe je vybrané manuálne podávanie alebo zásobník 1.
Vložte hárok do zásobníka 1 a stlačte tlačidlo OK.
Zásobník je prázdny.
Naplňte zásobník.
Na ovládacom paneli nie je vybraný správny typ média pre zásobník.
Na ovládacom paneli tlačiarne vyberte správny typ pre zásobník.
Pri predchádzajúcom zaseknutí ste médiá úplne neodstránili.
Otvorte tlačiareň a odstráňte médiá z dráhy papiera. Podrobne prehliadnite či nedošlo k zaseknutiu v oblasti natavovacej jednotky. Pozrite si časť Zaseknutia.
Zásobník 3 (500‑hárkový vstupný zásobník) sa neobjavil ako možnosť zásobníka.
Zásobník 3 sa objaví ako možnosť len v prípade, že je nainštalovaný. Overte, či zásobník 3 je správne pripevnený a či ovládač tlačiarne bol nakonfigurovaný tak, aby rozpoznal zásobník 3. Pozrite si časť Otvorenie ovládačov tlačiarne.
Zásobník 3 je nainštalovaný nesprávne.
Vytlačte stranu s informáciami o konfigurácii, aby ste potvrdili, že zásobník 3 je nainštalovaný. Ak nie, overte či voliteľné zariadenie 500‑hárkového podávača je správne pripevnené k tlačiarni.
Formát média nie je správne nakonfigurovaný pre zásobník.
Vytlačte stranu s informáciami o konfigurácii, alebo na ovládacom paneli určite formát, na ktorý je zásobník nakonfigurovaný.
Vodiace lišty v zásobníku nepriliehajú tesne k médiu.
Overte, či sa vodiace lišty dotýkajú média.

Priehľadné fólie alebo lesklý papier sa nepodávajú
Príčina
Riešenie
Priehľadné fólie, ktoré nezodpovedajú technickým údajom spoločnosti HP, sa nesmú vkladať.
Používajte iba také priehľadné fólie, ktoré sú určené špeciálne pre laserové tlačiarne HP.
Softvér ani ovládač tlačiarne neurčujú správny typ média.
Overte, či v softvéri alebo ovládači tlačiarne je vybraný správny typ médií.
Zásobník je preplnený.
Vyberte zo zásobníka médiá, ktoré sú navyše. Skontrolujte, či stoh médií nepresahuje značku maximálnej výšky médií v zásobníku 2 alebo 3. Vložte len jeden hárok média do zásobníka 1.
Médiá v inom zásobníku majú rovnaký formát ako priehľadné fólie alebo lesklý papier a tlačiareň predvolí hodnotu pre ostatné zásobníky.
Skontrolujte, či je vybraný v softvéri programu alebo ovládači tlačiarne zásobník, ktorý obsahuje priehľadné fólie alebo lesklý papier. Použite ovládací panel tlačiarne, aby ste nakonfigurovali zásobník pre typ, ktorý je vložený. Pozrite si časť Konfigurácia zásobníkov.
Zásobník, ktorý obsahuje priehľadné fólie alebo lesklý papier, nie je nakonfigurovaný na správny typ.
Skontrolujte, či je vybraný v softvéri programu alebo ovládači tlačiarne zásobník, ktorý obsahuje priehľadné fólie alebo lesklý papier. Použite ovládací panel tlačiarne, aby ste nakonfigurovali zásobník pre typ, ktorý je vložený. Pozrite si časť Konfigurácia zásobníkov.

Problémy s tlačením obálok
Príčina
Riešenie
Obálky sú vložené v nepodporovanom priečinku.
Vložte obálky do zásobníka 1.
Obálky sú skrútené alebo poškodené.
Vyskúšajte používať odlišné obálky. Obálky skladujte v kontrolovanom prostredí. Ďalšie informácie nájdete v časti Obálky.
Obálky sa zalepujú, pretože je príliš vysoký obsah vlhkosti.
Vyskúšajte použiť odlišné obálky. Obálky skladujte v kontrolovanom prostredí.
Otočenie obálky nie je správne.
Skontrolujte, či je obálka správne vložená. Pozrite si časť Konfigurácia zásobníkov.
Táto tlačiareň nepodporuje obálky.
Pozrite si časť Technické údaje tlačových médií alebo HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Príručku s technickými údajmi pre tlačové médiá rodiny laserových tlačiarní značky HP).
Zásobník je nakonfigurovaný pre inú veľkosť ako obálky.
Nakonfigurujte veľkosť zásobníka pre obálky.

Výstupný papier je skrútený alebo pokrčený.
Príčina
Riešenie
Médiá nezodpovedajú technickým údajom pre túto tlačiareň.
Používajte iba médiá, ktoré zodpovedajú technickým údajom spoločnosti HP. Pozrite si časť Technické údaje tlačových médií.
Médiá sú poškodené alebo v zlom stave.
Vyberte médiá zo zásobníka a vložte médiá, ktoré sú v dobrom stave.
Tlačiareň sa prevádzkuje v nadmerne vlhkom prostredí.
Overte, či tlačové prostredie spĺňa technické údaje týkajúce sa vlhkosti.
Tlačíte veľké a úplne vyplnené plochy.
Veľké a úplne vyplnené plochy môžu spôsobiť nadmerné skrútenie. Vyskúšajte použiť iný vzor.
Médiá neboli správne uskladnené a mohli absorbovať vlhkosť.
Vyberte médiá a vymeňte ich médiami z nového a neotvoreného balenia.
Médiá majú zle zastrihnuté okraje.
Médiá vyberte, ohnite ich, otočte o 180 stupňov alebo ich prevráťte a potom ich opätovne vložte do zásobníka. Nemajte zapnutý ventilátor smerom na papier. Ak problém pretrváva, papier vymeňte.
Špecifický typ médií nebol nakonfigurovaný pre daný zásobník alebo sa nevybral v softvéri.
Softvér nakonfigurujte pre médiá (pozrite si dokumentáciu od softvéru). Nakonfigurujte zásobník pre médiá. Pozrite si časť Konfigurácia zásobníkov.
Médiá sa už predtým použili.
Médiá opätovne nepoužívajte.
Výstupný papier je rovnomerne skrútený.
Použite ponuku ovládacieho panela Service (Údržba), aby ste zapli možnosť Less paper curl (Obmedzenie zvlnenia papiera). Pozrite si časť Ponuka Service (Údržba).

Tlačiareň nechce vykonať manuálnu duplexnú tlač (obojstrannú tlač) alebo vykonáva duplexnú tlač nesprávne
Príčina
Riešenie
Ovládač tlačiarne nie je nastavený pre obojstrannú tlač.
Nakonfigurujte ovládač tlačiarne pre obojstrannú tlač. Pozrite si časť Otvorenie ovládačov tlačiarne.
Prvá strana sa tlačí na zadnú stranu predtlačených formulárov alebo hlavičkového papiera.
Pri zásobníku 1 vložte hlavičkový papier s prvou stranou nadol so spodnou stranou smerom dopredu. Pri zásobníku 2 alebo zásobníku 3 vložte hlavičkový papier s prvou stranou nahor s horným okrajom smerujúcim k zadnej strane zásobníka. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie obojstrannej (duplexnej) tlače.
Konfigurácia tlačiarne nie je nastavená pre duplexnú tlač.
Tlačiareň nakonfigurujte pre manuálnu duplexnú tlač:
1.

Na paneli úloh systému Windows kliknite na Start (Štart), kliknite na Settings (Nastavenia) a potom kliknite na Printers (Tlačiarne).

Pri systéme Windows 2000 a Windows XP kliknite na Start (Štart) a potom kliknite na Printers (Tlačiarne).

2.

Vyberte tlačiareň.

3.

V ponuke File (Súbor) kliknite na možnosť Properties (Vlastnosti).

4.

Kliknite na kartu Device Settings (Nastavenia zariadenia) alebo kartu Configure (Konfigurovať).

5.

Vyberte možnosť Allow manual duplexing (Povolenie manuálnej obojstrannej tlače).

Tlač sa vykonáva iba na jednu stranu, a to aj v prípade, že je zvolené manuálna obojstranná (duplexná) tlač
Príčina
Riešenie
Manuálna obojstranná tlač nie je zapnutá.
Nakonfigurujte ovládač tlačiarne tak, aby umožnil manuálnu obojstrannú tlač. Pozrite si časť Otvorenie ovládačov tlačiarne.
Zvolená veľkosť papiera nepodporuje obojstrannú (duplexnú) tlač.
Vložte zvolenú veľkosť a typ papiera, ktorý podporuje obojstrannú tlač.
HP color laserjet 2700 Problémy pri zaobchádzaní s papierom