Problémy s ovládacím panelom tlačiarne

Problémy s ovládacím panelom tlačiarne


Nasledujúca tabuľka obsahuje najbežnejšie problémy s ovládacím panelom tlačiarne a predpokladané riešenia pre ich odstránenie.

Nastavenia ovládacieho panela správne nefungujú
Príčina
Riešenie
Ovládací panel displeja tlačiarne je prázdny, a to aj v prípade, že je spustený ventilátor.
Ventilátory môžu byť v prevádzke zatiaľ, čo je tlačiareň v pohotovostnom režime (vypnutá). Stlačte napájací spínač tlačiarne, aby ste zapli tlačiareň.
Nastavenia tlačiarne v softvérovom programe alebo ovládači tlačiarne sa odlišujú od nastavení ovládacieho panela tlačiarne.
Overte si, či sú správne nastavenia v programe a v ovládači tlačiarne. Nastavenia programu vyraďujú nastavenia ovládača tlačiarne a ovládacieho panela a nastavenia ovládacieho panela vyraďujú nastavenia ovládacieho panela.
Nastavenia ovládacieho panela sa správne neuložili.
Opätovne vyberte nastavenia ovládacieho panela a potom stlačte OK. Napravo od nastavení by sa mala objaviť hviezdička (*).
Ak je tlačiareň v sieti, iný používateľ mohol zmeniť nastavenia ovládacieho panela tlačiarne.
Kontaktujte správcu siete, aby ste koordinovali zmeny v nastaveniach ovládacieho panela tlačiarne.

Nedá sa zvoliť zásobník 3 (voliteľný vstupný zásobník pre 500 hárkov)
Príčina
Riešenie
Zásobník 3 sa nezobrazí ako možnosť vstupného zásobníka na konfiguračnej strane alebo v ovládacom paneli.
Zásobník 3 sa zobrazí ako možnosť iba v prípade, ak je nainštalovaný. Overte, či je zásobník 3 správne nainštalovaný.
Zásobník 3 sa nezobrazí ako možnosť v ovládači tlačiarne.
Overte, či konfigurácia ovládača tlačiarne rozpoznáva zásobník 3. Pozrite si Pomocníka ovládača tlačiarne, aby ste nastavili a nakonfigurovali dodatočné zásobníky. Pozrite si časť Otvorenie ovládačov tlačiarne.
HP color laserjet 2700 Problémy s ovládacím panelom tlačiarne