Používanie programu HP ToolboxFX na riešenie problémov s kvalitou tlače

Používanie programu HP ToolboxFX na riešenie problémov s kvalitou tlače


Zo softvéru HP ToolboxFX môžete vytlačiť stranu, ktorá vám pomôže identifikovať, ktorá tlačová kazeta spôsobuje problém. Stránka s riešením problémov kvality tlače vytlačí päť farebných pásikov, ktoré sú rozdelené do štyroch vzájomne sa prekrývajúcich častí. Preskúmaním každej časti môžete izolovať problém na príslušnú kazetu.

HP color laserjet 2700 bgu ms02 Používanie programu HP ToolboxFX na riešenie problémov s kvalitou tlače


Časť
Tlačová kazeta
1
Žltá
2
Azúrová
3
Čierna
4
Purpurová

Ak sa značka alebo bod zobrazí len v jednej časti, vymeňte tlačovú kazetu, ktorá zodpovedá danej časti.

Ak sa značka alebo čiara zobrazí vo viacerých častiach, vymeňte tlačovú kazetu, ktorá odpovedá farbe značky alebo čiary.

Ak sa na strane zobrazí opakujúci sa vzor bodiek, značiek alebo čiar, vyčistite tlačiareň. Pozrite si časť Čistenie tlačiarne. Po vyčistení tlačiarne vytlačte inú stranu riešenia problémov s kvalitou tlače, aby ste videli, či sa chyba stratila.

Vytlačenie strany riešenia problémov s kvalitou tlače
1.

Otvorte program HP ToolboxFX. Pozrite si časť Prezeranie programu HP ToolboxFX.

2.

Kliknite na priečinok Help (Pomocník) a potom kliknite na stránku Troubleshooting (Riešenie problémov).

3.

Kliknite na tlačidlo Print (Tlač) a potom postupujte podľa pokynov na vytlačených stránkach.

HP color laserjet 2700 Používanie programu HP ToolboxFX na riešenie problémov s kvalitou tlače