Sieťové problémy (iba model HP Color LaserJet 2700n)

Sieťové problémy (iba model HP Color LaserJet 2700n)


Skontrolujte nasledujúce položky, aby ste overili, či tlačiareň komunikuje so sieťou. Skôr, ako začnete tento postup riešenia problémov, vytlačte konfiguračnú stránku. Pozrite si časť Používanie informačných stránok tlačiarne.

1.

Sú evidentné akékoľvek fyzické problémy s pripojením medzi pracovnou stanicou alebo serverom súborov a tlačiarňou?

Overte, či sú správne konfigurácie sieťových káblových prepojení, spojení a routerov. Overte, či dĺžky sieťového kábla sú v súlade s technickými údajmi siete.

2.

Sú správne zapojené sieťové káble?

Uistite sa, že tlačiareň je pripojená k sieti cez vhodný port a kábel. Skontrolujte každé káblové prepojenie, aby ste sa uistili, že je bezpečné a na správnom mieste. Ak problém aj naďalej pretrváva, vyskúšajte odlišný kábel alebo ho pripojte k odlišným portom na rozbočovači alebo vysielači-prijímači. Jantárová kontrolka aktivity a zelená kontrolka stavu prepojenia vedľa zapojenia portu na zadnej strane tlačiarne by mali byť rozsvietené.

3.

Sú správne nastavené rýchlosť prepojenia a nastavenia duplexnej tlače?

Spoločnosť Hewlett‑Packard odporúča, aby ste toto nastavenie nechali v automatickom režime (predvolené nastavenie). Pozrite si časť Nastavenia rýchlosti prepojenia a linky obojstrannej tlače.

4.

Dokážete skontrolovať „ping“ tlačiarne? (Windows)

a.

Kliknite na Start (Štart), kliknite na Run (Spustiť), napíšte cmd a kliknite na OK, aby ste otvorili príkazový riadok MS-DOS.

b.

Napíšte ping, za ktorým nasleduje IP adresa tlačiarne. Napíšte napríklad: ping 192.168.45.39

Ak je príkaz ping úspešný, v okne sa zobrazí zoznam odpovedí z tlačiarne.

c.

Ak dokážete skontrolovať ping tlačiarne, overte, či konfigurácia IP adresy pre tlačiareň je v počítači správna. Ak je správna, odstráňte tlačiareň a potom ju opätovne pridajte.

-alebo –

Ak príkaz ping zlyhal, overte, či sú zapnuté sieťové rozbočovače a potom overte, či sieťové nastavenia, tlačiareň a počítač sú nakonfigurované pre rovnakú sieť.

5.

Pridali sa k sieti akékoľvek softvérové programy?

Uistite sa, či sú nové programy kompatibilné, či sú správne nainštalované a použite správne ovládače tlačiarne.

6.

Môžu tlačiť iní používatelia?

Problém sa môže týkať len pracovnej stanice. Skontrolujte, sieťové ovládače pracovnej stanice, ovládače tlačiarne a presmerovanie (zachytené v aplikácii Novell NetWare).

7.

Ak môžu tlačiť iný používatelia, používajú rovnaký sieťový operačný systém?

Skontrolujte, či má váš systém správne sieťové nastavenie operačného systému.

8.

Je váš protokol zapnutý?

Skontrolujte stav vášho protokolu na správe o konfigurácii. Môžete tiež použiť vstavaný webový server, program HP ToolboxFX alebo Macintosh Configure Device, aby ste skontrolovali stav iných protokolov. Pozrite si časť Správa tlačiarne.

9.

Zobrazuje sa tlačiareň v aplikácii HP Web Jetadmin alebo v iných programoch správy?

Overte si nastavenia siete na konfiguračnej strane siete.

Potvrďte sieťové nastavenia pre tlačiareň tak, že použijete ovládací panel.

HP color laserjet 2700 Sieťové problémy (iba model HP Color LaserJet 2700n)