Slovník

SlovníkBOOTP

Skratka pre Bootstrap Protocol (Svojpomocný protokol), internetový protokol, ktorý počítač používa na vyhľadanie adresy IP.

DHCP

Skratka pre „dynamic host configuration protocol“ (dynamický konfiguračný protokol hostiteľa). Jednotlivé počítače alebo periférne zariadenia pripojené na sieť používajú DHCP na vyhľadávanie vlastných konfiguračných informácií, vrátane adries IP.

DIMM

Skratka pre „dual inline memory module“ (dvojradový pamäťový modul). Malá doska plošných spojov, ktorá obsahuje pamäťové čipy.

druh písma

Kompletná sada znakov, čísel a symbolov v type písma.

duplexná tlač

Funkcia, ktorá zabezpečuje tlač na obe strany hárku papiera. Označuje sa tiež ako „obojstranná tlač“.

EIO

Skratka pre „enhanced input/output“ (rozšírený vstup/výstup). Rozhranie hardvéru, ktoré slúži na pridanie tlačového servera, sieťového adaptéra, pevného disku alebo inej doplnkovej položky pre tlačiarne HP.

Emulovaný PostScript

Softvér emulujúci Adobe PostScript, programovací jazyk, ktorý popisuje vzhľad vytlačenej strany. Tento jazyk tlačiarne je v mnohých ponukách uvádzaný ako jazyk PS.

EPS

Skratka pre „uzatvorený PostScript“, typ grafického súboru.

e-štítok

Pamäťový čip na tlačovej kazete. E-štítok sleduje používanie tlačovej kazety a identifikuje kazetu ako originálnu tlačovú kazetu značky HP.

firmvér

Programovacie pokyny, ktoré sú uložené na pamäťovej jednotke určenej len na čítanie, nachádzajúcej sa v tlačiarni.

HP Web Jetadmin

Webový softvér na ovládanie tlačiarne, s ochrannou značkou spoločnosti HP, pomocou ktorého môžete prostredníctvom počítača ovládať každé periférne zariadenie, ktoré má vstavanú sieťovú funkciu.

I/O

Vzťahuje sa na nastavenie portu počítača.

IP adresa

Jedinečné číslo priradené počítaču, ktorý je pripojený k sieti.

IPX/SPX

Skratka pre „internetwork packet exchange/sequenced packet exchange“ (výmena paketov v rámci siete/postupná výmena paketov).

kalibrácia

Proces, v ktorom tlačiareň vykoná vnútorné nastavenia, aby dosiahla najlepšiu kvalitu tlače.

makro

Jedno stlačenie klávesu alebo príkaz, ktorý spôsobí sériu činností alebo pokynov.

médium

Papier, štítky, priehľadné fólie alebo iný materiál, na ktorý tlačiareň tlačí obrázok.

monochromaticky

Čiernobielo. Zbavené farby.

natavovacia jednotka

Zariadenie, ktoré používa teplo na natavenie tonera na tlačové médium.

obojsmerná komunikácia

Dvojsmerný prenos údajov.

odtiene sivej

Rôzne odtiene sivej.

osobitosť

Charakteristické vlastnosti alebo charakteristiky tlačiarne alebo jazyka tlačiarne.

ovládací panel

Oblasť na tlačiarni, ktorá obsahuje tlačidlá a obrazovku displeja. Ovládací panel použite na úpravu nastavení tlačiarne a získanie informácií o jej stave.

ovládač tlačiarne

Softvérový program, ktorý používa počítač, na získanie prístupu k vlastnostiam tlačiarne.

pamäťový štítok

Partícia pamäte, ktorá má špecifickú adresu.

PCL

Skratka pre Printer Control Language (jazyk na ovládanie tlačiarne).

periférne zariadenie

Pomocné zariadenie, ako napríklad tlačiareň, modem alebo úložný systém, ktorý funguje v spolupráci s počítačom.

pixel

Skratka pre „picture element“ (obrazový prvok), najmenšia priestorová jednotka obrazu na obrazovke počítača.

PJL

Skratka pre „printer job language“ (jazyk tlačovej úlohy).

PostScript

Jazyk popisu stránky chránený ochrannou známkou.

PPD

Skratka pre „PostScript printer description“ (Popis postskriptovej tlačiarne).

predvolená hodnota

Normálne alebo bežné nastavenie pre hardvér alebo softvér.

prenosná jednotka

Čierny plastový pásik, ktorý prenáša médiá cez tlačiareň a prenáša toner z tlačových kaziet na médium.

priečinok

Schránka na držanie vytlačených stránok.

RAM

Skratka pre „random access memory“ (pamäť s náhodným prístupom), typ počítačovej pamäte, na ktorej sú uložené dáta, ktoré je možné meniť.

rastrový obrázok

Obrázok, ktorý sa skladá z bodiek

renderovanie

Proces vytvárania textu alebo grafiky.

ROM

Skratka pre „read-only memory“ (pamäť len na čítanie), typ počítačovej pamäte, ktorej obsah zostáva nezmenený.

sieť

Systém počítačov, ktoré sú vzájomne prepojené telefónnymi káblami alebo inými prostriedkami, aby mohli zdieľať informácie.

spotrebný materiál

Materiály, ktoré tlačiareň používa a ktoré sa musia vymieňať. Položky spotrebného materiálu pre túto tlačiareň predstavujú štyri tlačové kazety.

správca siete

Osoba, ktorá spravuje sieť.

TCP/IP

Internetový protokol, ktorý sa stal celosvetovou normou pre komunikáciu.

toner

Jemný čierny alebo farebný prášok, ktorý vytvára obrázok tlačeného média.

vyrovnávacia pamäť pre stránky

Dočasná pamäť tlačiarne, ktorá sa používa na uchovanie údajov o stránkach zatiaľ, čo tlačiareň vytvára obrázok stránky.

vzor polovičného odtieňu

Vzor polovičného odtieňu používa rôzne veľkosti bodiek tonera, aby vytvoril obrázok s nepretržitým odtieňom, ako napríklad fotografiu.

zásobník

Schránka, ktorá obsahuje čistý papier.

HP color laserjet 2700 Slovník