Typ a veľkosť

Typ a veľkosť


Tlačte podľa Type (Typu) alebo Size (Veľkosti), keď chcete odoberať médiá z prvého zásobníka, ktorý je nakonfigurovaný pre typ alebo veľkosť, ktorú ste vybrali. Výber médií podľa typu a nie podľa zdroja je podobný uzamknutiu zásobníkov a pomáha chrániť špeciálne médiá pred náhodným použitím. Napríklad, ak je zásobník nastavený pre hlavičkový papier a určíte, aby ovládač tlačil na čistý papier, tlačiareň nebude odoberať médiá z daného zásobníka, ale bude odoberať papier zo zásobníka, ktorý obsahuje čistý papier a je nakonfigurovaný pre čistý papier.

Výber médií podľa typu a veľkosti bude mať za následok značne lepšiu kvalitu tlače pri ťažkom papieri, lesklom papieri a priehľadných fóliách pre spätné projektory. Použitie nesprávneho nastavenia môže mať za následok neuspokojivú kvalitu tlače. Pri špeciálnych tlačových médiách, ako napríklad štítkoch alebo priehľadných fóliách vždy tlačte podľa Type (Typu). Pri obálkach vždy tlačte podľa Size (Veľkosti).

Ak často tlačíte na určitý typ alebo veľkosť médií, správca tlačiarne (pri sieťovej tlačiarni) alebo vy (pri miestnej tlačiarni) môžete nakonfigurovať zásobník pre daný typ alebo veľkosť. Následne, ak vyberiete daný typ alebo veľkosť počas tlače úlohy, tlačiareň odoberie médiá zo zásobníka, ktorý je nakonfigurovaný pre daný typ alebo veľkosť. Pozrite si časť Konfigurácia zásobníkov.

Keď zatvoríte zásobník 2 alebo voliteľný zásobník 3, môže sa zobraziť správa, ktorá vás vyzve, aby ste pre daný zásobník vybrali Type (Typ) alebo Size (Veľkosť). Ak je zásobník už správne nastavený, stlačte tlačidlo X, aby sa zariadenie vrátilo do stavu Ready (Pripravené).

HP color laserjet 2700 Typ a veľkosť