Ťažký papier

Ťažký papier


Informácie o tom, ktorý ťažký papier sa podporuje v každom zo zásobníkov získate v časti Technické údaje tlačových médií.

V softvérovom programe alebo ovládači tlačiarne vyberte možnosť Heavy (Ťažký) alebo Cardstock (Kartón) ako typ médií alebo tlačte zo zásobníka, ktorý je nakonfigurovaný pre ťažký papier. Pretože toto nastavenie ovplyvní všetky tlačové úlohy, je dôležité, aby ste po vytlačení danej úlohy prestavili tlačiareň späť na originálne nastavenia. Pozrite si časť Konfigurácia zásobníkov.

HP color laserjet 2700 caution Ťažký papier POZOR

Vo všeobecnosti nepoužívajte papier, ktorého hmotnosť presahuje hodnotu odporúčanú pre túto tlačiareň. Takáto činnosť môže spôsobiť nesprávne podávanie, zaseknutie papiera, zníženú kvalitu tlače a neprimerané mechanické opotrebovanie.

HP color laserjet 2700 Ťažký papier