FCC-bestämmelser

FCC-bestämmelser


Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla kraven för en digital enhet i klass B, enligt del 15 i FCC-reglerna. Kraven är utformade för att skydda mot skadliga störningar i hemmiljöer. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi. Om utrustningen inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det går emellertid inte att garantera att inga störningar förekommer i någon viss installation. Om denna utrustning skulle förorsaka skadliga störningar i radio- eller tv-mottagningen, vilket kan avgöras genom att du stänger av utrustningen och sedan slår på den igen, uppmanas användaren att försöka avhjälpa störningarna genom att vidta någon av följande åtgärder:

Rikta om eller flytta mottagarantennen.

Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag som är kopplat till en annan grupp än vad mottagaren är kopplad till.

Fråga din återförsäljare eller en kvalificerad radio-/TV-tekniker.

HP color laserjet 2700 note FCC bestämmelser OBS!

Om det har gjorts ändringar på skrivaren utan HP:s medgivande kan användarens rätt att använda skrivaren hävas.

Användning av en skärmad gränssnittskabel krävs för att uppfylla gränsvärdena för klass B i del 15 av FCC-bestämmelserna.

HP color laserjet 2700 FCC-bestämmelser