Meddelanden på kontrollpanelen

Meddelanden på kontrollpanelen


Meddelanden på kontrollpanelen visar skrivarens aktuella status. Dessutom visas aviseringar, varningsmeddelanden och meddelanden om allvarliga fel som kanske kräver åtgärder från användaren.

Aviserings- och varningsmeddelanden visas tillfälligt och det kan hända att du måste bekräfta meddelandet genom att trycka på OK för att utskriften ska fortsätta eller X om du vill avbryta jobbet. Med vissa varningar kanske inte jobbet skrivs ut eller så påverkas utskriftskvaliteten. Om aviserings- eller varningsmeddelandet är relaterat till utskrifter och fortsättningsfunktionen är aktiverad kommer skrivaren att försöka att fortsätta med utskriften efter det att varningen har visats i 10 sekunder utan att ha bekräftas.

Allvarliga felmeddelanden kan indikera att något är fel. En omstart av skrivaren kan lösa problemet. Om felet inte försvinner kan skrivaren behöva service.

Meddelande på kontrollpanelen
Beskrivning
Rekommenderad åtgärd
<färg>, ej HP installerad
Nytt förbrukningsmaterial som inte kommer från HP har installerats. Meddelandet visas tills du installerar äkta HP-förbrukningsmaterial eller trycker på OK.
Om du tror att du har köpt äkta HP-förbrukningsmaterial går du till www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service eller reparation som krävs på grund av att du har använt förbrukningsmaterial som inte kommer från HP, täcks inte av HP:s garanti.
Om du vill fortsätta att skriva ut trycker du på OK.
10.XXXX Fel på förbrukningsmat.
Etiketten på en av tonerkassetterna går inte att läsa eller så saknas den.

10.0000 = fel på e-etiketten för svart

10.0001 = fel på e-etiketten för cyan

10.0002 = fel på e-etiketten för magenta

10.0003 = fel på e-etiketten för gul

10.1000 = e-etiketten för svart saknas

10.1001 = e-etiketten för cyan saknas

10.1002 = e-etiketten för magenta saknas

10.1003 = e-etiketten för gul saknas

1.

Sätt tillbaka kassetten.

2.

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.

3.

Om problemet kvarstår byter du kassetten.

49 Fel
Slå av och på
Det har inträffat ett internt fel i skrivaren.
Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och slå sedan på strömmen och vänta tills skrivaren har startat.
Om du använder ett överspänningsskydd tar du bort det. Anslut skrivaren direkt till vägguttaget. Slå på skrivaren med hjälp av strömbrytaren.
Om meddelandet kvarstår, kontakta HP Support. Se Service och support.
50.X Fixeringsfel
Slå av och på
Det har inträffat ett fel med fixeringsenheten i skrivaren.
Stäng av skrivaren, vänta i minst 25 minuter och slå sedan på strömmen till skrivaren.
Om du använder ett överspänningsskydd tar du bort det. Anslut skrivaren direkt till vägguttaget. Slå på skrivaren med hjälp av strömbrytaren.
Om meddelandet kvarstår, kontakta HP Support. Se Service och support.
51.XX Fel
Slå av och på
Det har inträffat ett internt maskinvarufel i skrivaren.
Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och slå sedan på strömmen och vänta tills skrivaren har startat.
Om du använder ett överspänningsskydd tar du bort det. Anslut skrivaren direkt till vägguttaget. Slå på skrivaren med hjälp av strömbrytaren.
Om meddelandet kvarstår, kontakta HP Support. Se Service och support.
54.XX Fel
Slå av och på
Det har inträffat ett fel med en av de interna sensorerna i skrivaren.
Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och slå sedan på strömmen och vänta tills skrivaren har startat.
Om du använder ett överspänningsskydd tar du bort det. Anslut skrivaren direkt till vägguttaget. Slå på skrivaren med hjälp av strömbrytaren.
Om meddelandet kvarstår, kontakta HP Support. Se Service och support.
55.X Fel
Slå av och på
Det har inträffat ett internt fel i skrivaren.
Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och slå sedan på strömmen och vänta tills skrivaren har startat.
Om du använder ett överspänningsskydd tar du bort det. Anslut skrivaren direkt till vägguttaget. Slå på skrivaren med hjälp av strömbrytaren.
Om meddelandet kvarstår, kontakta HP Support. Se Service och support.
57 Fläktfel
Slå av och på
Det har inträffat ett fel med fläkten i skrivaren.
Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och slå sedan på strömmen och vänta tills skrivaren har startat.
Om du använder ett överspänningsskydd tar du bort det. Anslut skrivaren direkt till vägguttaget. Slå på skrivaren med hjälp av strömbrytaren.
Om meddelandet kvarstår, kontakta HP Support. Se Service och support.
59.X Fel
Slå av och på
Det har inträffat ett problem med en av motorerna i skrivaren.
Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och slå sedan på strömmen och vänta tills skrivaren har startat.
Om du använder ett överspänningsskydd tar du bort det. Anslut skrivaren direkt till vägguttaget. Slå på skrivaren med hjälp av strömbrytaren.
Om meddelandet kvarstår, kontakta HP Support. Se Service och support.
79 Fel
Slå av och på
Det har inträffat ett fel med den inbyggda programvaran i skrivaren.
Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och slå sedan på strömmen och vänta tills skrivaren har startat.
Om du använder ett överspänningsskydd tar du bort det. Anslut skrivaren direkt till vägguttaget. Slå på skrivaren med hjälp av strömbrytaren.
Om meddelandet kvarstår, kontakta HP Support. Se Service och support.
79 Servicefel
Slå av och på
Ett inkompatibelt DIMM-minne är installerat.
1.

Stäng av skrivaren med strömbrytaren.

2.

Installera ett DIMM-minne som stöds av skrivaren. I Service och support finns en lista över vilka DIMM-minnen som stöds. I Arbeta med minne finns installationsanvisningar för DIMM-minne.

3.

Slå på skrivaren.

Om meddelandet kvarstår, kontakta HP Support. Se Service och support.
Beställ <färg> patron
Tonerkassetten som anges är snart tom.
Beställ tonerkassetten. Utskriften fortsätter tills Byt ut <färg> patron visas.
Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
Beställ material
Mer än en förbrukningsartikel är snart slut.
Kontrollera nivåmätarna på kontrollpanelen eller skriv ut en statussida för förbrukningsmaterial för att se vilka kassetter som har låg tonernivå. Se Använda informationssidor om skrivaren
Beställ tonerkassetterna. Utskriften fortsätter tills Byt ut <färg> patron visas.
Se Förbrukningsmaterial och tillbehör för mer information.
Byt ut <färg> patron
Tonerkassetten är tom.
Byt ut tonerkassetten. Se Byta tonerkassetter.
Byt ut material
Fler än en tonerkassett är tom.
Kontrollera nivåmätarna på kontrollpanelen eller skriv ut en statussida för förbrukningsmaterial för att se vilka kassetter som är tomma. Se Använda informationssidor om skrivaren.
Byt ut kassetterna. Se Byta tonerkassetter.
Ej godkänt material används
Förbrukningsmaterial som inte kommer från HP har installerats och du har tryckt på OK för att åsidosätta felmeddelandet.
Om du tror att du har köpt äkta HP-förbrukningsmaterial går du till www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service eller reparation som krävs på grund av att du har använt förbrukningsmaterial som inte kommer från HP, täcks inte av HP:s garanti.
Enhetsfel
Tryck på OK
Ett internt fel har inträffat.
Tryck på OK för att fortsätta med utskriften.
Felaktig <färg>
En tonerkassett har installerats på fel plats.
Kontrollera att alla tonerkassetter sitter på rätt plats. Tonerkassetterna ska installeras uppifrån och ned i följande ordning: svart, gul, cyan och magenta.
Felaktigt material
Fler än en tonerkassett har installerats på fel plats.
Kontrollera att alla tonerkassetter sitter på rätt plats. Tonerkassetterna ska installeras uppifrån och ned i följande ordning: svart, gul, cyan och magenta.
Fel storlek i fack #
Skrivaren har upptäckt utskriftsmaterial i facket som inte matchar fackets konfiguration.
Fyll på rätt material i facket eller konfigurera facket för den storlek som du har lagt i. Se Konfigurera fack.
Fyll på papper
Alla fack är tomma.
Fyll på utskriftsmaterial i facken.
Färg avaktiv.. Anv. bara svart
Skrivaren är inställd till att avaktivera färgutskrift. Jobben skrivs endast ut i svartvitt.
Skrivaren fungerar korrekt med de aktuella inställningarna. Kontakta nätverksadministratören om du vill skriva ut i färg. Se Begränsa färgutskrift.
Förbrukningsm., ej HP används
Förbrukningsmaterial som inte kommer från HP har installerats och du har tryckt på OK för att åsidosätta felmeddelandet.
Om du tror att du har köpt äkta HP-förbrukningsmaterial går du till www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service eller reparation som krävs på grund av att du har använt förbrukningsmaterial som inte kommer från HP, täcks inte av HP:s garanti.
För komplex sida
Tryck på OK
Skrivaren kan inte bearbeta sidan.
Tryck på OK när du vill fortsätta att skriva ut jobbet. Utskriftskvaliteten kan dock påverkas.
Inget papp.lyft
Tryck på OK
Skrivarmotorn plockade inte upp utskriftsmaterial.
Kontrollera att materialet i fack 1 har lagts in tillräckligt långt i facket. Kontrollera att pappersledaren för längd är i rätt läge för den materialstorlek som används i fack 2 eller extrafack 3.
Ladda inmatningsfacket med materialet och tryck sedan på OK när du vill fortsätta med utskriften.
Om meddelandet kvarstår, kontakta HP Support. Se Service och support.
Inst. förbr.mat.
Fler än en kassett är inte installerade eller så är de felaktigt installerade.
Installera tonerkassetterna. Se Byta tonerkassetter.
Installera <färg> patron
Kassetten är inte installerad eller så är den felaktigt installerad.
Installera tonerkassetten. Se Byta tonerkassetter.
Kommunikationsfel med motorn
Det har inträffat ett internt kommunikationsfel i skrivaren.
Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och slå sedan på strömmen och vänta tills skrivaren har startat.
Om du använder ett överspänningsskydd tar du bort det. Anslut skrivaren direkt till vägguttaget. Slå på skrivaren med hjälp av strömbrytaren.
Om meddelandet kvarstår, kontakta HP Support. Se Service och support.
Ladda fack #
Tryck på OK
Skrivaren bearbetar en manuell dubbelsidig utskrift och har skrivit ut förstasidorna. Skrivaren väntar på att du ska lägga i sidorna i facket så att andrasidorna kan skrivas ut.
Lägg de utskrivna sidorna i facket så att andrasidorna kan skrivas ut. Se Använda dubbelsidig utskrift (duplex) för mer information.
Ladda fack # <TYP> <STORLEK>
Ett fack är konfigurerat för materialtypen och storleken som utskriftsjobbet kräver men facket är tomt.
Ladda rätt material i facket eller tryck på OK om du vill använda materialet i ett annat fack.
Ladda fack 1 <TYP> <STORLEK>
Inga fack är konfigurerade för de materialtyper och storlekar som utskriftsjobbet kräver.
Ladda rätt material i fack 1 eller tryck på OK om du vill använda materialet i ett annat fack.
Lucka öppen
Skrivarluckan är öppen.
Stäng luckan.
Manuell matning
Tryck på OK
Skrivaren är inställd på manuell matning.
Ta bort meddelandet genom att trycka på OK och ladda rätt material i fack 1.
Minne snart slut
Tryck på OK
Skrivarens minne är nästan fullt.
Tryck på OK om du vill slutföra jobbet eller X om du vill avbryta jobbet.
Dela upp dokumentet i mindre delar, som var och en innehåller färre sidor.
Mer information om hur du ökar skrivarens minne finns i Arbeta med minne.
Ogiltig drivr.
Du använder en felaktig skrivardrivrutin.
Installera rätt skrivardrivrutin.
Otillåten <färg>
Nytt förbrukningsmaterial som inte kommer från HP har installerats. Meddelandet visas tills du installerar äkta HP-förbrukningsmaterial eller trycker på OK.
Om du tror att du har köpt äkta HP-förbrukningsmaterial går du till www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service eller reparation som krävs på grund av att du har använt förbrukningsmaterial som inte kommer från HP, täcks inte av HP:s garanti.
Om du vill fortsätta att skriva ut trycker du på OK.
Sensorfel
Slå av och på
Det har inträffat ett fel med sensorn för sidans överkant i skrivaren.
Stäng av strömmen med strömbrytaren, vänta i minst 30 sekunder och slå sedan på strömmen och vänta tills skrivaren har startat.
Om du använder ett överspänningsskydd tar du bort det. Anslut skrivaren direkt till vägguttaget. Slå på skrivaren med hjälp av strömbrytaren.
Om meddelandet kvarstår, kontakta HP Support. Se Service och support.
Trassel i <fack>
(<plats> visar i vilket område papperstrasslet har inträffat)
Skrivaren har upptäckt ett papperstrassel.
Åtgärda trasslet i området som visas på kontrollpanelen. Utskriftsjobbet bör fortsätta skrivas ut. Om det inte skrivs ut kan du försöka skriva ut det igen.
Om meddelandet kvarstår, kontakta HP Support. Se Service och support.
Utskriftsfel
Tryck på OK
Utskriftsmaterialet är fördröjt på sin väg genom skrivaren.
Tryck på OK om du vill ta bort meddelandet.
HP color laserjet 2700 Meddelanden på kontrollpanelen