ปัญหาการพิมพ์สี

ปัญหาการพิมพ์สี


พิมพ์ออกมาเป็นสีดำแทนที่จะเป็นสี
สาเหตุ วิธีแก้ไข
มีการเลือก Grayscale ในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ในโปรแกรมซอฟต์แวร์หรือไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ เลือกโหมด สี แทนโหมด Grayscale หรือ Monochrome
คุณอาจกำลังใช้ไดรเวอร์สำหรับการพิมพ์แบบสีเดียว (สีขาวดำ) ติดตั้งไดรเวอร์ PCL 6 หรือ PS ซึ่งใช้งานการพิมพ์สี
คุณไม่ได้เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องในโปรแกรมซอฟต์แวร์ เลือกไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ให้ถูกต้อง
ตัวเลือก จำกัดสี ตั้งไว้ที่ ไม่ใช้สี โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อตั้งค่าตัวเลือกเป็น ใช้สี
ไม่มีสีปรากฏในหน้ากำหนดค่า โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HP

พิมพ์สีไม่ถูกต้อง
สาเหตุ วิธีแก้ไข
คุณสมบัติของกระดาษไม่ตรงตามข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์นี้ โปรดดู HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide
ไปที่ www.hp.com/support/clj2700 สำหรับข้อมูลการสั่งซื้อ HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide เมื่อเชื่อมต่อได้แล้วให้เลือก Manuals
เครื่องพิมพ์ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงหรืออากาศแห้งเกินไป ตรวจดูให้แน่ใจว่าความชื้นในบริเวณที่ใช้งานเครื่องพิมพ์ไม่สูงเกินข้อกำหนดเกี่ยวกับความชื้น
เก็บวัสดุการพิมพ์ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์
ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์ โปรดดู การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์

HP color laserjet 2700 note ปัญหาการพิมพ์สี หมายเหตุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพสี โปรดดู การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

สีไม่ครบ
สาเหตุ วิธีแก้ไข
ตลับหมึกพิมพ์ของ HP ชำรุด เปลี่ยนตลับหมึกใหม่

สีไม่สม่ำเสมอหลังจากใส่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่
สาเหตุ วิธีแก้ไข
ตลับหมึกพิมพ์ใหม่บางครั้งต้องผ่านการพิมพ์หลายๆ แผ่นก่อนจึงจะให้คุณภาพงานพิมพ์ที่สม่ำเสมอ ลองพิมพ์ด้วยตลับหมึกใหม่อีกประมาณ 50 แผ่น และลองพิมพ์งานอีกครั้ง
ตลับหมึกพิมพ์สีอื่นอาจมีหมึกเหลือน้อย ตรวจสอบมาตรวัดอุปกรณ์สิ้นเปลืองบนแผงควบคุมหรือพิมพ์หน้าแสดงสถานะของอุปกรณ์สิ้นเปลือง โปรดดู การใช้หน้าข้อมูลเครื่องพิมพ์
อาจต้องปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์ ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์ โปรดดู การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์
ตลับหมึกพิมพ์อาจเป็นตลับแบบเติมใหม่ ให้ใช้ตลับหมึกพิมพ์ของแท้ของ HP โปรดดู อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบ

สีที่พิมพ์ออกมาไม่เหมือนสีบนหน้าจอ
สาเหตุ วิธีแก้ไข
สีอ่อนมากๆ บนหน้าจอไม่พิมพ์ออกมา โปรแกรมซอฟต์แวร์อาจอ่านสีที่อ่อนมากๆ เป็นสีขาว หากเป็นเช่นนั้น ให้หลีกเลี่ยงการใช้สีที่อ่อนมากๆ
สีที่เข้มมากๆ บนหน้าจอพิมพ์ออกมาเป็นสีดำ โปรแกรมซอฟต์แวร์อาจอ่านสีที่เข้มมากเป็นสีดำ หากเป็นเช่นนั้น ให้หลีกเลี่ยงการใช้สีที่เข้มมากๆ
อาจต้องปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์ ปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์ โปรดดู การปรับเทียบมาตรฐานเครื่องพิมพ์
สีที่เห็นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ต่างจากที่พิมพ์ออกมา
1. ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ไปที่แถบ สี ในส่วน ตัวเลือกสี เลือก กำหนดเอง
2. คลิก การตั้งค่า
3. ใน การเลือกสีด้วยตนเอง ในส่วน ตัวเลือกสี เลือก ดีฟอลต์ (sRGB) สำหรับแต่ละออบเจกต์
4. คลิก ตกลง เพื่อสิ้นสุด
HP color laserjet 2700 note ปัญหาการพิมพ์สี หมายเหตุ

ปัจจัยหลายประการอาจมีผลต่อความสามารถของคุณในการจับคู่สีที่พิมพ์ออกมากับสีที่แสดงบนหน้าจอ เช่น กระดาษ, แสงไฟจากเครื่องฉาย, โปรแกรมซอฟต์แวร์, พาเลตต์ของระบบปฏิบัติการ, จอภาพ และการ์ดวิดีโอ รวมทั้งไดรเวอร์ โปรดดู สี

HP color laserjet 2700 ปัญหาการพิมพ์สี