คำอธิบายศัพท์

คำอธิบายศัพท์BOOTP

เป็นคำย่อของ “Bootstrap Protocol” ซึ่งเป็นโปรโตคอลอินเทอร์เน็ตสำหรับให้คอมพิวเตอร์หาที่อยู่ IP ของเครื่อง

DHCP

คำย่อของ “dynamic host configuration protocol” คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงแต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยใช้ DHCP เพื่อค้นหาข้อมูลการกำหนดค่าของอุปกรณ์นั้นๆ รวมทั้งที่อยู่ IP

DIMM

คำย่อของ “dual inline memory module” แผงวงจรขนาดเล็กที่ประกอบด้วยชิปหน่วยความจำ

e-label

ชิปหน่วยความจำบนตลับหมึกพิมพ์ e-label จะตรวจสอบการใช้ตลับหมึกพิมพ์และบ่งชี้ว่าตลับหมึกนั้นเป็นตลับหมึกพิมพ์ของแท้ของ HP

EIO

คำย่อของ “enhanced input/output” อินเตอร์เฟซฮาร์ดแวร์ที่ใช้เพื่อเพิ่มเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ อะแดปเตอร์ระบบเครือข่าย หรือพลักอินอื่นๆ สำหรับเครื่องพิมพ์ HP

EPS

คำย่อของ “Encapsulated PostScript” ซึ่งเป็นไฟล์กราฟิกประเภทหนึ่ง

HP Web Jetadmin

ซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องพิมพ์บนเว็บที่มีเครื่องหมายการค้าของ HP ซึ่งคุณสามารถใช้บนคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีระบบเครือข่ายในเครื่อง

I/O

คำย่อของ “input/output” หมายถึงการตั้งค่าพอร์ตของคอมพิวเตอร์

IP แอดเดรส

หมายเลขที่มอบให้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายหนึ่งๆ ซึ่งจะไม่ซ้ำกัน

IPX/SPX

คำย่อของ “internetwork packet exchange/sequenced packet exchange”

PCL

คำย่อของ “Printer Control Language”

PJL

คำย่อของ “Printer Job Language”

PostScript

ภาษาซึ่งจดทะเบียนการค้าแล้ว สำหรับกำหนดลักษณะของหน้า

PPD

คำย่อของ “PostScript Printer Description”

RAM

คำย่อของ “random access memory” ซึ่งเป็นประเภทหน่วยความจำแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ใช้เก็บข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ROM

คำย่อของ “read-only memory” ซึ่งเป็นประเภทหน่วยความจำแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ใช้เก็บข้อมูลที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

TCP/IP

โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตที่กลายมาเป็นมาตรฐานการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก

การปรับเทียบมาตรฐาน

กระบวนการที่เครื่องพิมพ์ทำการปรับค่าภายในเครื่องเพื่อให้คุณภาพการพิมพ์ดีที่สุด

การสื่อสารสองทิศทาง

การส่งข้อมูลไปในสองทิศทาง

การแปลง

กระบวนการในการแปลงข้อความหรือภาพในการพิมพ์

ค่าเริ่มต้น

ค่าปกติหรือค่ามาตรฐานของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์

ถาด

ถาดรองรับงานที่พิมพ์ออกมาแล้ว

ถาด

ถาดรองรับกระดาษเปล่า

บัฟเฟอร์หน้า

หน่วยความจำชั่วคราวของเครื่องพิมพ์ ใช้สำหรับพักข้อมูลของหน้าต่างๆ ของงานพิมพ์ไว้ขณะที่เครื่องพิมพ์สร้างภาพของหน้านั้น

ผงหมึก

ผงสีดำหรือสีอื่นๆ ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นภาพบนสื่อที่ใช้พิมพ์

ผู้ดูแลระบบ

บุคคลที่ดูแลจัดการเกี่ยวกับเครือข่าย

พิกเซล

คำย่อของ “picture element” หมายถึงหน่วยที่เล็กที่สุดของพื้นที่ในภาพซึ่งแสดงอยู่บนจอภาพ

พิมพ์สีเดียว

การพิมพ์ขาวดำ ไม่มีสี

ฟิวเซอร์

อุปกรณ์ชุดหนึ่งที่ใช้ความร้อนมาหลอมผงหมึกลงบนวัสดุการพิมพ์

ภาพแบบแรสเตอร์

ภาพที่ประกอบขึ้นด้วยจุดจำนวนมาก

ภาษาเครื่องพิมพ์

คุณสมบัติที่ไม่เหมือนเครื่องอื่น หรือลักษณะประจำเครื่องของเครื่องพิมพ์ หรือภาษาเครื่องพิมพ์หนึ่งๆ

มาโคร

การกดแป้นทีเดียวหรือคำสั่งคำสั่งเดียว แต่มีผลในการปฏิบัติหรือคำสั่งเครื่องหลายประการ

รหัสหน่วยความจำ

พาร์ติชันหน่วยความจำที่มีแอดเดรสเฉพาะ

รูปแบบฮาล์ฟโทน

รูปแบบฮาล์ฟโทนจะใช้จุดหมึกขนาดต่างๆ มาสร้างผืนภาพต่อเนื่องเช่นภาพถ่าย

วัสดุพิมพ์

กระดาษ ฉลาก แผ่นใส หรือวัสดุอื่นๆ ซึ่งเครื่องพิมพ์พิมพ์ภาพลงไป

สองหน้า

คุณสมบัติในการพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษแต่ละแผ่น หรืออาจเรียกว่า “การพิมพ์แบบสองหน้า”

อุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์เสริม เช่น เครื่องพิมพ์ โมเด็ม หรืออุปกรณ์เก็บข้อมูล ซึ่งทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์สิ้นเปลือง

อุปกรณ์ต่างๆ ที่เครื่องพิมพ์ใช้ และต้องเปลี่ยนใหม่ อุปกรณ์สิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์นี้ คือ ตลับหมึกพิมพ์ 4 สี

อุปกรณ์ส่ง

สายพานพลาสติกสีดำซึ่งทำหน้าที่ส่งกระดาษเข้าไปในเครื่องพิมพ์และส่งผงหมึกจากตลับหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ

เครือข่าย

ระบบที่คอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องเชื่อมต่อกันทางสายโทรศัพท์หรือด้วยวิธีอื่นเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน

เฟิร์มแวร์

คำสั่งโปรแกรมมิ่งซึ่งบันทึกอยู่ในหน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียวในเครื่องพิมพ์

แบบอักษร

ชุดตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ในแบบหนึ่งๆ

แผงควบคุม

บริเวณส่วนหนึ่งบนเครื่องพิมพ์ซึ่งมีปุ่มและหน้าจอแสดง ใช้แผงควบคุมเพื่อตั้งค่าต่างๆ ของเครื่องพิมพ์และเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครื่องพิมพ์

โทนสีเทา

สีเทาในระดับอ่อนแก่ต่างๆ

โปรแกรมจำลองแบบ PostScript

ซอฟต์แวร์ที่จำลองแบบ Adobe PostScript ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมมิ่งสำหรับอธิบายรูปร่างลักษณะของหน้าเอกสารที่พิมพ์ออกมา ภาษาของเครื่องพิมพ์จะแสดงเป็น “PS” ในหลายเมนู

ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คอมพิวเตอร์ใช้เข้าถึงคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์

HP color laserjet 2700 คำอธิบายศัพท์