ภาคผนวก A อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบ

อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบ


ในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในสหรัฐอเมริกา ไปที่ www.hp.com/sbso/product/supplies
ในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองจากประเทศอื่นๆ ไปที่ www.hp.com/ghp/buyonline.html
ในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในแคนาดา ไปที่ www.hp.ca/catalog/supplies
ในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในยุโรป ไปที่ www.hp.com/go/supplies
ในการสั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในเอเชียแปซิฟิก ไปที่ www.hp.com/paper/
ในการสั่งซื้ออุปกรณ์เสริม ไปที่ www.hp.com/go/accessories
HP color laserjet 2700 ภาคผนวก A อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอุปกรณ์ประกอบ